top of page
logo_oc2.jpg

AYDINLATMA METİNLERİ

Aydınlatma Metinleri

OLCAY ER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Çalışan Aydınlatma

     Kişisel verilerin korunması, OLCAY ER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ‘in (“Olcay Er” veya “Olcay Er YMM”) kurumsal anlamda önem verdiği değerler arasındadır.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, “ Olcay Er YMM” bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 1. VERİ SORUMLUSU

 

     Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (), Veri Sorumlusu OLCAY ER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (“Olcay Er” veya “Olcay Er YMM”) tarafından, çalışanların (“İlgili Kişi”) kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)  10.maddesi uyarınca ilgili kişiyi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

   2. AMAÇ

 

     Olcay Er YMM çalışanı olmanız nedeniyle bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz Olcay Er YMM tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir.

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

     Kişisel verileriniz işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili kişiden ayrıca izin alınacaktır.

   3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Screenshot_1.jpg

   4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

     Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla iş ortaklarına, tedarikçilere, ortaklara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

   5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

     Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca ofisimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

   6. İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

      KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Olcay Er YMM ‘ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

   a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

   e) 7 nci madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

   f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez

   ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

     İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Olcay Er YMM başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

     İlgili Kişi, işbu aydınlatma metinine konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Olcay Er YMM ‘yi bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili Kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Olcay Er YMM’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

     İşbu aydınlatma metni, gerekli görüldüğü hallerde “Olcay Er YMM” tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak İlgili Kişiye bilgilendirme yapılacaktır.

 

     Aydınlatma Metin’inin en güncel OLCAY ER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ‘in Çobançeşme Mah.  Sanayi Cad.   No:44   Blok:D Daire:111 Nish İstanbul Residence Bahçelievler / İstanbul adresindeki ofisimizden ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza ile başvuru yöntemleriyle Olcay Er YMM ‘ye iletebilirsiniz.

OLCAY ER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU

AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Olcay Er Yemin Mali Müşavirlik (“Olcay ER YMM”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

   2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Olcay ER YMM web sitesi üzerinden iletişime geçmeniz sebebiyle tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kanun’da öngörülen ilkelere uygun işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

 • Sorularınızın Yanıtlanabilmesi ve Size Geri Dönüş Yapılabilmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

   3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

          Veri Kategorisi                      Kişisel Verinin İçeriği

               Kimlik                                Ad, Soyad

               İletişim                              E-posta

               Diğer                                Mesaj kutusu içeriğinde yer alan kişisel veriler 

   4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılabilmektedir. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

   5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Olcay ER YMM; kişisel verilerinizi web sitemizde iletişime ilişkin ilgili alanları doldurmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir:

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

   6. İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

 

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline, müşteri hizmetlerimizden, www.olcayer.com.tr sayfamızdan veya Olcay ER YMM’nin Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi No:44 Blok:D Daire:111 Nish İstanbul Residence Bahçelievler / İstanbul ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza ile başvuru yöntemleriyle bize iletebilirsiniz.

İletişim Aydınlatma
Kvkk Politikası

OLCAY ER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

1. OLCAY ER KVKK POLİTİKASI

     1.1. GİRİŞ

     Kişisel verilerin korunması, OLCAY ER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK’in (“Olcay Er” veya “Olcay Er YMM”) Kurumsal anlamda önem verdiği değerler arasındadır. Bu konunun en önemli bölümünü bu Politika ile yönetilen; çalışanların kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, “ Olcay Er YMM ”, iş bu Politika ile yönetilen; çalışanların kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir ofis politikası haline getirmektedir.

     Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için “Olcay Er YMM” tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

     Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesinde “Olcay Er YMM”ın benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme

 

     1.2. POLİTİKANIN AMACI

     Bu Politika’nın temel amacı, “Olcay Er YMM Tarafından” tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışanların kişisel verileri ofisimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı ve saydamlığı sağlamaktır.

     1.3. KAPSAM

     Bu Politika; Çalışanların, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.

     1.4. POLİTİKAYA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

     Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, ofisimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Politika, 6698 Sayılı KVKK tarafından ortaya konulan kuralların “Olcay Er YMM” uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Ofisimiz, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

     1.5. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

     Ofisimiz tarafından 1.versiyon olarak düzenlenen bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 12.03.2018 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Politika Ofisimizin resmi internet sitesinde (http:// www.olcayer.com.tr yayımlanır veya ofis danışma biriminden kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

     2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYGULAMA ESASLARI

     “Ofis ”imiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

     2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

     Ofisimiz, aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde dikkat ve özeni göstermektedir. Ofisimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12inci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

 • Ofisimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. Tüm çalışanlardan Açık Rıza Onay Formu ıslak imzalı olarak alınmıştır.

 • Ofisimiz, kişisel verilerin bilinçsizce veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 • Ofisimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıkları arttırmakta; iş ortakları ve tedarikçilerin KVK kanuna uygun kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunması yönünde gerekli önlemleri almaktadır.

 • Ofisimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Ofisimizin tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmelerde yapılan güncellemelerle hukuki olarak yükletilmektedir.

 • Ofisimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • Ofisimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Ofisin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 • Ofisimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

 

     2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

     Ofisimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

     Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Ofisimize iletmeleri durumunda Ofisimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Ofisimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

     Kişisel Verilerinin Korunması Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Ofisimize iletmeleri gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvuruların Kanunun amir hükmü gereği yazılı olarak Ofisimize iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmaları için, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istedikleri haklarına yönelik açıklamalarla birlikte taleplerini, Kanunun 11inci maddesinde belirtilen haklarda hangisinin kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Ofisimize iletmeleri; başvuruların daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

     Bu çerçevede, Ofisimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13üncü maddesine dayalı olarak aynı Kanunun yukarıda belirtilen 11inci maddesindeki hakların kullanılması kapsamında, yapılacak başvuruların yazılı olarak iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanılmak istenen kişisel veri sahibinin hakkına yönelik açıklamaları içeren talepler; http:// www.olcayer.com.tr / adresindeki formu doldurarak veya formun imzalı bir nüshasını haline OLCAY ER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ‘nin Çobançeşme Mah.  Sanayi Cad.   No:44   Blok:D Daire:111 Nish İstanbul Residence Bahçelievler / İstanbul adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir.

     Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

     2.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

     KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

     Ofisimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Ofisimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.

     2.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

     Ofisimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Ofisimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Ofisimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır.

     Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Ofisimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20inci ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

     Bunun yanında Ofisimiz KVK Kanundaki tüm hususlar ile başta “Hukuka ve dürüstlük” kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere iş bu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Ofisimiz ilgili kişilere; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında birçok farklı yöntemlerle de bilgilendirmede bulunmaktadır.

     3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

     Ofisimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Ofisimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Ofisimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

     Ofisimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

     Ofisimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

Çalışan Verilerinin İşlenmesi

 • İş ilişkisi için verilerin işlenmesi

     İş ilişkilerinde kişisel veriler, iş sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için gerekli olması halinde ayrıca onay alınmadan işlenmektedir. İş ilişkisi başlatılırken adayların kişisel verileri işlenmektedir. Eğer aday reddedilirse, adaya ait bilgiler aday daha sonraki bir seçim aşaması için uygun veri saklama süresi kadar muhafaza edilmekte bu sürenin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kanunda açıkça öngörülmesi veya Ofisin hukuki yükümlülüğü sebebiyle yapılan veri işlemleri

Çalışana ait kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir.

 • Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi

     Çalışana ait kişisel veriler, Ofis’in meşru bir menfaatinin gerektiğinde de ayrıca onay alınmadan işlenebilmektedir. Meşru menfaatler genellikle yasal (örn: yasal hakların dosyalanması, uygulanması ya da savunulması) ya da ekonomik (örn:.Ofisin değerlendirilmesi) menfaatlerdir. Çalışanların menfaatlerinin korunması gerektiği kişisel durumlarda kişisel veriler meşru menfaat amaçları için işleme alınmamaktadır. Veriler işlenmeden önce koruma gerektiren menfaatlerin olup olmadığı belirlenmektedir. Çalışanlara ait verilerin Ofisin meşru menfaatine dayanarak işlendiğinde, işlemenin ölçülü olup olmadığı incelenmektedir. Ofisin bu kontrol önlemini almasındaki meşru menfaatinin ilgili çalışanın korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği kontrol edilmekte olup ve sadece ölçülü olması halinde uygulanmaktadır.

 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler

     Eğer kişisel veri iş ilişkisinin bir parçası olarak münhasıran otomatik sitemler vasıtasıyla işleniyor ise (örn: personel seçiminin bir parçası veya yetenek profillerinin değerlendirilmesi olarak), Çalışan kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

 • Telekomünikasyon ve internet

     Telefon donanımları, eposta adresleri, ofis içi ağlar ile birlikte intranet ve internet, Ofis tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar çalışma araçları ve Ofis kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve Ofisin iç yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Telefon ve eposta iletişimi veya intranet ve internet kullanımı ile ilgili genel denetleme olmamaktadır. BT altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için Ofis ağına geçişlerde, teknik açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, eposta adreslerinin, intranetin/internetin ve/veya ofis içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak yasal düzenlemeler veya Olcay Er YMM yönetmeliklerinin ihlaline ilişkin somut bir şüphenin var olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir.

     3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

     Ofisimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Ofisimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

     Ofisimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

     Ofisimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Ofisimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Ofisimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

     Ofisimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

     Ofisimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Ofisimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler Ofisimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte, imha süreçleri çalıştırılmakta veya anonim hale getirilmektedir.

     3.2. KİŞİSEL VERİLERİN SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

     Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Ofisimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıdaki şartlar uygulanır.

     Ofisimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

     Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 • Ofisin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Ofisimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Ofisimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Ofisimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

     3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

     Ofisimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi parti üyeliği, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Ofisimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

     3.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

     Ofisimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere  aktarabilmektedir. Ofisimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

    Ofisimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Ofisimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Ofisimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

 

 

     4. OFİSİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

     Ofisimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

     4.1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

    Ofisimiz nezdinde; ofisimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve bu Politika kapsamındaki sürelerle çalışanların sınırlı olarak kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

     4.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

     Ofis, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, Olcay Er YMM ‘nin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Kişisel verilerin Olcay Er YMM tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması

 • Kişisel verilerin işlenmesinin Olcay Er YMM ‘nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde “Ofis” tarafından işlenmesi

 • Kişisel verilerin “Ofis” tarafından işlenmesinin “Ofis”’nin veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “Ofis “in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması

 • “Ofis” tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması

 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

 

     Bu kapsamda “Ofis” kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi,

 • Puantaj Oluşturulmasında Yardımcı olmak

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, 

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, 

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, 

 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin

     Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin “Ofis” tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

     4.3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

     Olcay Er YMM ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

     Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler, “Ofis “in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak “Ofis “in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve “Ofis “in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda “Ofis”e atfen yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre zarfında ilgili Kişisel Verilere Erişim izni sadece, Veri Sorumlusu tarafından Bilgi Teknolojilerinde Veri İşleyen sıfatıyla görev yapan kullanıcı yetkilerini düzenleyen kişilerde olmaktadır.

     5. OLCAY ER YMM TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

“Ofis”, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

“Ofis”, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

 • Hissedarlar

 • İş Ortakları

 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar

 • Tedarikçiler

 • Topluluk Ofisleri

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

     6. ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN KVKK BİLGİLENDİRMESİ UYGULAMA ESASLARI

     6.1. OLCAY ER YMM LOKASYONLARINDA YÜRÜTÜLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

     “Ofis” tarafından Merkez’ de, İstanbul Şube’de,  yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Ofisimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Ofisimiz Merkez ve İstanbul Şube Lokasyonlarında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Ofisimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

     “Ofis” , güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti; Ofisin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korunması amacını taşımakta olup bu kapsamda Ofisimiz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

     Ofisimizin bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır. Ofisimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Ofisin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

     Ofisimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

     

     Ofisimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Ofis çalışanının erişimi bulunmaktadır. Ofisimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında Ofisimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Ofisimiz binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

     

     Misafir olarak Ofisimiz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Ofis nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

     Ofisimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; Ofisimiz tarafından Kurumumuz Lokasyonları içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Ofis içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Ofis çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Ofis çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

     6.2. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

     Ofisimiz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. Ofisimiz İnternet sitesi girişinde Çerezlerin kullanımına ilişkin onay bilgisi tüm kullanıcılardan alınmaktadır. Ofisimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar internet sitemizin “Gizlilik ve Güvenlik” metinleri içerisinde yer almaktadır.

 

     7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

 

     Olcay Er YMM Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde “Ofis “in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

     7.1. OLCAY ER YMM KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda “Olcay Er YMM”ın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Ofisimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Ofis içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

     7.2. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

     7.2.1 Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

     Olcay Er YMM ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Olcay Er YMM tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

 • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

“Ofis”, bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

 

     7.2.2 Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

     Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Olcay Er YMM hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politika’nın 2. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. Olcay Er YMM tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

 • Maskeleme

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 • Toplulaştırma

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 • Veri Türetme

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 

 • Veri Karma

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

     

     8. TANIMLAR

 • Kişisel verinin izi hiç kimse tarafından sürülemiyorsa veya kişisel kimlik makul olmayan bir zaman, gider ve iş gücüyle yeniden yaratılabiliyorsa veri anonimleştirilmiş sayılır.

 • Veri ihlalleri, kişisel verinin kanuna aykırı şekilde ele geçirilmesi, toplanması, değiştirilmesi, kopyalanması, dağıtılması veya kullanılmasına dair haklı şüphelerin olduğu olaylardır. Bu üçüncü taraflarla ve kişilerle ilgili olabilir.

 • İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

 • Özel nitelikli veriler kişinin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 • Kişisel veri, bir gerçek kişinin kimliğini belirleyen ya da kimliğini belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bir kişi örneğin kişisel ilişkisi olası ek bilgi ile dahi olsa Olcay Er YMM’in kombinasyonu kullanılarak belirlenebilirse tanımlanabilir olmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

Kişisel Veri Başvuru Formu
bottom of page