top of page
Ara

GVK Uyarınca 01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Hadler ve Tutarlar


30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) ile;

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2023 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır. Buna göre

1. MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA TUTARI

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca; binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 33.000 TL gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

Buna göre 33.000 TL’ye kadar olan konut kira gelirleri için beyanname verilmeyecektir. Konut kira gelirinin 33.000 TL’yi aşması halinde ise, bu kısım gelir vergisinden istisna olarak dikkate alınacaktır.

 

Diğer taraftan ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamayacaktır.

 

2. YOL PARASI İSTİSNASI

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 10 numaralı bendi uyarınca; işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88,00 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre; işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 88 TL’sı gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna uygulamasında, ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilmelidir.

 

 

  

 

3. YEMEK PARASI İSTİSNASI

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendi uyarınca; işverenlerce hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara yapılacak, çalışılan günlere ait olmak üzere bir günlük yemek bedeli ödemesi 170 TL olarak gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilmelidir.

 

4. BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİNE İLİŞKİN TUTARLAR

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere,

 

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık 26.000 TL’ye kadar kira bedeli gider yazılabilecek aşan kısım ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin  (1) numaralı bendinde yer alan Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin 690.000 TL’ye kadar özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi gider yazılabilecek, aşan kısım ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin (7) bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve KDV hariç 790.000 TL ve söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir. İktisap bedelinin 1.500.000 TL’yi aşması halinde aşan kısma isabet eden amortisman kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

 

5. ENGELLİLİK İNDİRİMİ

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları

 

  • Birinci derece engelliler için                         6.900 TL,

  • İkinci derece engelliler için                           4.000 TL,

  • Üçüncü derece engellilik için                                    1.700 TL,

 

olarak yeniden belirlenmiştir.

 

6. DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artış kazançlarında istisna tutarı, 87.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

 

7. ARIZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82 nci maddesinde yer alan arizi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 200.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

 

8. TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI

Gelir Vergisi Kanununun 86 ıncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 13.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

9. GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Vergi Dilimi

Oran

- 110.000,00 TL’ye kadar

%15

- 230.000,00 TL’nin 110.000,00 TL’si için 16.500,00 TL, fazlası

%20

- 580.000,00 TL’nin 230.000,00 TL’si için 40.500,00 TL (Ücret gelirlerinde      

  870.000,00 TL’nin 230.000,00 TL’si için 40.500,00 TL), fazlası

%27

- 3.000.000,00 TL’nin 580.000,00 TL için 135.000,00 TL (Ücret gelirlerinde      

  3.000.000 TL’nin 870.000,00 TL’si için 213.300,00 TL), fazlası

%35

- 3.000.000,00 TL’den fazlasının 3.000.000,00 TL’si için 982.000,00 TL 

  (Ücret gelirlerinde 3.000.000,00 TL’den fazlasının 3.000.000,00 TL için  

  958.800 TL),  fazlası

%40

10. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ AZAMİ TUTARI

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeni ile gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) maddede belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ine ilişkin azami tutar; “01.01.2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için 6.900.000 TL” olarak tespit edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Vergi Dilimi

Oran

- 110.000,00 TL’ye kadar

%15

- 230.000,00 TL’nin 110.000,00 TL’si için 16.500,00 TL, fazlası

%20

- 580.000,00 TL’nin 230.000,00 TL’si için 40.500,00 TL (Ücret gelirlerinde      

  870.000,00 TL’nin 230.000,00 TL’si için 40.500,00 TL), fazlası

%27

- 3.000.000,00 TL’nin 580.000,00 TL için 135.000,00 TL (Ücret gelirlerinde      

  3.000.000 TL’nin 870.000,00 TL’si için 213.300,00 TL), fazlası

%35

- 3.000.000,00 TL’den fazlasının 3.000.000,00 TL’si için 982.000,00 TL 

  (Ücret gelirlerinde 3.000.000,00 TL’den fazlasının 3.000.000,00 TL için  

  958.800 TL),  fazlası

%40

10. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ AZAMİ TUTARI

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeni ile gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) maddede belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ine ilişkin azami tutar; “01.01.2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için 6.900.000 TL” olarak tespit edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


    SİRKÜLER

Bize Ulaşın

Olcay Er Yeminli Mali Müşavirlik

ADRES
Çobançeşme Mah.  Sanayi Cad.   No:44   Blok:D Daire:111

Nish İstanbul Residence
Bahçelievler / İstanbul


Tel:     0212 422 89 12
Faks: 0212 422 89 13
Mail:   olcayer@olcayer.com.tr


          

Bizi Takip Edin
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page